Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomsten tussen partijen maken huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden en de eventuele Bijzondere

Verkoopsvoorwaarden het geheel uit van de akkoorden en overeenkomsten, afgesloten tussen Verkoper en Koper, dit niettegenstaande alle tegenstrijdige

bepalingen die op de bestelbons en/of andere documenten, uitgaande van de Koper zouden kunnen vermeld zijn.

2. Elke verkoop moet om geldig en bindend te zijn, schriftelijk bevestigd worden door de Verkoper. Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat huidig

artikel uitsluitend door Verkoper kan worden ingeroepen.

3. Behoudens indien Verkoper het uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard, is de leveringstermijn niet bindend. De niet- bindende leveringstermijnen worden te

goede trouw gegeven, rekening houdend met de normaal voorzienbare omstandigheden. Zij gelden enkel als inlichting en zijn niet formeel gewaarborgd.

De Koper zal de laattijdigheid van de levering slechts kunnen inroepen indien hij, na de voorziene en ter informatie medegedeelde leveringsdatum, met

aangetekende brief de Verkoper heeft in gebreke gesteld tot levering en indien de Verkoper na 60 kalenderdagen nog steeds niet heeft geleverd.

4. De goederen reizen steeds op risico en kosten van de Koper, zelfs in geval van franco-verzending en dit niettegenstaande de clausule van

eigendomsvoorbehoud, zoals vermeld in artikel 9. Het is de Koper niet toegestaan behoudens voorafgaandelijk geschreven akkoord van de Verkoper

de goederen te weigeren die door de vervoerder worden aangeboden. In geval van schade, verlies of vertraging is hij gehouden alle maatregelen te nemen om

de schade te beperken die daaruit zou kunnen voortvloeien en de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, evenals het vereiste voorbehoud te

maken tegen de vervoerder binnen de termijnen en volgens de wettelijke voorschriften.

5. Eventuele klachten i.v.m. facturatie en/of levering, behoudens diegene die betrekking hebben op de verborgen gebreken, zijn slechts geldig indien zij op

precieze en gedetailleerde wijze binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur of de goederen per aangetekend schrijven aan de Verkoper zijn medegedeeld.

Klachten nopens verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven uitgebracht te worden, doch zijn niet meer ontvankelijk één maand na de

levering. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper. Zulke toestemming kan nooit beschouwd worden

als enige erkenning van aansprakelijkheid. Indien Verkoper de gebreken erkent, heeft hij de keuze hetzij de gebrekkige goederen te vervangen, hetzij het door de

Koper voor die gebrekkige goederen betaalde bedrag terug te betalen. Verkoper

6. De opgegeven prijzen omvatten, behoudens strijdige bepaling, niet de rechten, lasten, taksen, verpakkingskosten, vervoerkosten en andere.

7. De facturen zijn contant betaalbaar bij de levering. In geval van vertraging in de betaling zal Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest

verschuldigd zijn van 1% per maand en een conventionele verhoging van 15%

(met een minimum van 25 EUR).

8. Gevallen van overmacht of toeval geven aan de Verkoper het recht de uitvoering van het geheel of een gedeelte van zijn verplichtingen op te schorten en/of de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige vergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn. Worden beschouwd als overmacht of toeval,

zonder dat deze opsomming als beperkend kan beschouwd worden : oorlog, mobilisatie, embargo, totale of gedeeltelijke staking, opstand, epidemies, nietlevering

door leveranciers van Verkoper, enz.

9. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte en geleverde koopwaar en alle bijhorigheden de volledige en uitsluitende eigendom blijven van Verko-

per en dit zolang de Koper niet de volledige koopprijs, bijhorigheden en eventuele intresten en verhoging heeft betaald. In geval van ontbinding van de verkoop

lastens de Koper, dient de Koper per kerende het geleverde op zijn kosten terug te bezorgen aan de Verkoper en blijven alle door de Koper betaalde bedragen

verworven aan de Verkoper; deze bedragen komen in mindering van het totale bedrag van de door de Koper verschuldigde schadevergoeding, forfaitair begroot

op 50% van de verkoopprijs.

10. In geval van geschil zullen enkele de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Aalst bevoegd zijn. In geval van bevoegdheid van het

Vredegerecht, zal de Vrederechter van het eerste kanton te Aalst bevoegd zijn.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om aan het voordeeel van deze clausule te verzaken.